Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa – w Polsce jedna z form ochrony przyrody. Zgodnie z brzmieniem ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Ochrona ta dotyczy gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych.

Podstawy prawne ochrony gatunkowej

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.)

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1419)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1765)

Zgodnie z Art. 46 obowiązującej Ustawy o ochronie przyrody ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów. Natomiast w celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową oraz miejsc przebywania i rozrodu chronionych zwierząt mogą być ustalone strefy ochronne.

Na terenie nadleśnictwa występują gatunki ginących zwierząt bezkręgowych występujących w Polsce zawarte w „Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt – Bezkręgowce" oraz w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt – Kręgowce".

Wśród zwierząt chronionych i rzadkich występują między innymi następujące gatunki zwierząt : zgniotek cynobrowy, trzmiel ziemny, ślimak winniczek, grzebiuszka ziemna, jaszczurki żyworodna i  zwinka, kumak nizinny, traszki, bocian czarny, czapla siwa, sieweczka rzeczna, zimorodek, nietoperze gacek i mopek, orzesznica i bóbr.    

Wśród roślin i grzybów chronionych występują między innymi : widłaki, paprotka zwyczajna, lilia złoto głów, grzybień biały, grążel żółty, sromotnik bezwstydny.