Wydawca treści Wydawca treści

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody lub w uchwale   rady gminy i uwzględniany jest przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania.  

     " Obszar Chronionego Krajobrazu jest obszarem chronionym ze względu na:
1. wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką  wypoczynkiem, lub
2. istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne".

    Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazuutworzony został na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego w sprawie utworzenia Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 29 sierpnia 1997 r.

     Zgodnie z nim utworzony obszar obejmuje powierzchnię 149 051 ha.

    W jego granicach wyodrębniono dwie strefy : strefę szczególnej ochrony ekologicznej, obejmującą tereny, które decydują o potencjale biotycznym obszarów i strefę ochrony urbanistycznej, obejmującą wybrane tereny miast oraz obszary o wzmożonym naporze urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze.    

    Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna  istnieje 72,17 km2 lasów wchodzących do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Są to lasy otaczające Warszawę od północno – zachodniej strony.

     Walorem tego terenu jest jego różnorodność biologiczna i krajobrazowa rezerwatów : Zegrze, Pomiechówek, Dolina Wkry, Bukowiec Jabłonowski i Jabłonna a także tereny położone wzdłuż  rzek  Wisły i Narwi, które stanowią naturalne korytarze ekologiczne.