Ochrona lasu

Ochrona lasu

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów i ich pozyskiwanie – drewna, płodów runa leśnego, choinek . Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej : FSC i PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Od dnia 1 stycznia 2011 r. Nadleśnictwo Jabłonna nie ma podpisanych porozumień ze Starostami i nie prowadzi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa leżącymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jabłonna.

Projekty i fundusze unijne

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"