Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

   Gospodarka łowiecka jest integralną częścią gospodarki leśnej i jako taka musi uwzględniać jej podstawowe cele określone w ustawie o lasach.

Zasady gospodarki łowieckiej reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.

Podstawowym zadaniem racjonalnie prowadzonej gospodarki łowieckiej jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny, do określonej zasobności bazy pokarmowej łowiska oraz regulacja tej liczebności do stanu umożliwiającego osiągnięcie zamierzonych celów w hodowli lasu. Zmienione ekologicznie środowisko leśne, a także silna penetracja lasu przez człowieka, zakłócają dobowy rytm życia zwierząt i zmieniają ich zwyczaje pokarmowe, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia się rozmiaru szkód wyrządzanych przez zwierzynę – zarówno w lesie, jak i na terenach rolniczych.

Teren Nadleśnictwa Jabłonna należy do dwóch rejonów hodowlanych : nr 4 i nr 5.   

Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany jest sporządzany  na dziesięć lat, uwzględniając cele i zadania łowiectwa. Plan wieloletni sporządza się dla sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych, zwanych dalej "rejonem hodowlanym" przy czym zasięg rejonu nie powinien być większy niż terytorialny zasięg działania regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.                         

Obecne Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane zostały sporządzone na okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2027 r.

 

Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany obejmuje następujące zagadnienia :

Dane dotyczące rejonu hodowlanego:

- mapa i opis rejonu hodowlanego;

- gatunki zwierząt łownych występujących w rejonie;

- opis struktury wiekowej i płciowej zwierzyny grubej;

- gatunki występujących drapieżników;

Dane szczegółowe :

- kategorie obwodów wchodzących w skład rejonu;

- zasady i wytyczne dotyczące gospodarowania zwierzyną grubą i drobną;

- stan zagospodarowania rejonu hodowlanego;

- rodzaje i opis rozmiaru kłusownictwa;

- zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich na okres obowiązywania planu.

 

Obszar Nadleśnictwa Jabłonna podzielony jest na 11 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 11 kół łowieckich.

Koło Łowieckie nr 77 Kuropatwa - obwód nr 274   

Koło Łowieckie  Orlik II - obwód nr 275 

Koło Łowieckie nr 102 Słonka - obwód nr 277

Wojskowe Koło Łowieckie nr 191 Wkra - obwód nr 296

Wojskowe Koło Łowieckie  nr 170 Zgoda  - obwód nr 294 

Wojskowe Koło Łowieckie  nr 347 im. Tradycji Łowieckich - obwód nr 295

Wojskowe Koło Łowieckie nr 166 Łoś - obwód nr 315

Koło Łowieckie Dzik  - obwód nr 316

Koło Łowieckie Sęp - obwód nr 334

Koło Łowieckie Mewa - obwód nr 314

Koło Łowieckie Struga - obwód nr 363

Na terenie Nadleśnictwa Jabłonna występują następujące zwierzęta : łosie, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, kuny tumak i kamionka, tchórze, piżmaki, zające, norki, wydry, bobry oraz ptactwo : kaczki, gęsi, bażanty, kuropatwy, gołębie grzywacze, słonki, łyski.