Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie” utworzony został na podstawie Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „LASY WARSZAWSKIE”

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa. Dzięki nim osiąga się kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji. W radach naukowo-społecznych każdego LKP zasiadają przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, autorytety świata nauki, reprezentanci organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego, lokalnych mediów, osoby obdarzone szczególnym zaufaniem społeczności lokalnych. Leśne kompleksy promocyjne to nasza rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa. Jedynym odpowiednikiem w Europie jest szwedzka koncepcja lasu modelowego.
Łączna powierzchnia 25 leśnych kompleksów promocyjnych w Polsce to 1 222 537 ha.
Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie" utworzony został na podstawie Zarządzenia Nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „LASY WARSZAWSKIE".

Celem działania LKP „LASY WARSZAWSKIE" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa.
LKP„LASY WARSZAWSKIE" jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.