Aktualności Aktualności

Powrót

UDOSTĘPNIANIE LASU

UDOSTĘPNIANIE LASU

 

UDOSTĘPNIANIE LASU W NADLEŚNICTWIE JABŁONNA

 

Udostępnianie gruntów własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jabłonna odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U z 2011r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.) na poniższych zasadach:

W zakresie wydzierżawienia gruntów znajdujących się w zasobie nieruchomości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jabłonna konieczne jest złożenie wniosku zawierającego:

·         Informację o planowanym przeznaczeniu dzierżawionego gruntu wraz z określeniem dokładnej powierzchni,

·         Informację o przeznaczeniu wnioskowanego do wydzierżawienia terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,

·         Załącznik graficzny z zaznaczonym obszarem stanowiącym przedmiot wniosku.

Wysokość stawki za dzierżawę gruntu ustalona została Zarządzeniem Nr 19/2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna  z dnia 10 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek  czynszu za dzierżawę, najem i udostępnienie gruntów leśnych i nieleśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jabłonna.

W zakresie organizacji wszelkiego rodzaju imprez sportowych, kulturalno - rozrywkowych na terenie będącym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Jabłonna konieczne jest uzyskanie zgody Nadleśniczego. W celu uzyskania zezwolenia na zorganizowanie w/w imprez konieczne jest złożenie w terminie 21 dni przed planowanym terminem imprezy wniosku, który musi zawierać:

·         Informacje dotyczące planowanego terminu imprezy oraz godzin, w jakich ma się ona odbywać,

·         Informacje o przybliżonej liczbie uczestników danej imprezy,

·         Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za organizowanie imprezy,

·         Załącznik graficzny z zaznaczonym terenem, na którym odbywać się ma dana impreza oraz z przebiegiem tras w przypadku biegu lub rajdu rowerowego.

Wniosek należy składać w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowaną datą zorganizowania imprezy, co umożliwi prawidłowe jego rozpatrzenie. Każda planowana impreza, niezależnie od tego czy jest to impreza masowa, sportowa o charakterze otwartym lub też zamkniętym - wymaga dokonania niezbędnych ustaleń oraz uzyskania zgody zarządcy gruntów Skarbu Państwa. Stosowne uzgodnienia między innymi z firmami zewnętrznymi prowadzącymi prace z zakresu gospodarki leśnej oraz innymi podmiotami korzystającymi z terenu nadleśnictwa, pozwalają zapewnić większe bezpieczeństwo uczestnikom imprezy. Za bezpieczeństwo uczestników zawodów oraz ewentualne szkody wyrządzone w drzewostanie odpowiadają organizatorzy. Zabezpieczeniem zachowania czystości jest kaucja w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – wpłacona na rachunek bankowy nadleśnictwa. W tytule należy wpisać: KAUCJA – nazwę imprezy oraz termin, w którym ma się odbyć.

PGL LP Nadleśnictwo Jabłonna

ul. Wiejska 20

05-110 Jabłonna

PKO BP S.A. Nr 55 1020 1026 0000 1402 0104 9964

 

Teren po zakończonej imprezie musi zostać uprzątnięty i przywrócony do stanu poprzedniego oraz w terminie 7 dni przekazany protokolarnie właściwemu terytorialnie Leśniczemu. Protokół należy sporządzić w 3 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do akt sprawy. Za dostarczenie protokołu do siedziby nadleśnictwa odpowiedzialny jest organizator imprezy. W przypadku braku uwag w protokole, o którym mowa powyżej, wpłacona kaucja zostanie zwrócona na rachunek bankowy organizatora, po ewentualnym potrąceniu kosztów poniesionych na dodatkowe sprzątanie lub wywóz śmieci.     

UWAGA:

Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o lasach na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna obowiązuje zakaz wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi, motorowerami. W nadleśnictwie nie są wydawane pozwolenia na wjazd do lasu w/w pojazdami. Osoby uprawnione do poruszania się wymienionymi pojazdami po terenach będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Jabłonna określa art. 29 ust. 3 Ustawy o lasach.