Aktualności Aktualności

Powrót

Gospodarka leśna - „Pozyskanie drewna”

Gospodarka leśna - „Pozyskanie drewna”

Jedną z głównych części wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, jest ta związana z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna.

Jednak zanim drzewostan osiągnie tak zwaną dojrzałość rębną czyli wiek, w którym będzie można przeznaczyć go do użytkowania rębnego, leśnicy muszą zadbać o niego wykonując wiele zabiegów pielęgnacyjnych. Użytkowanie lasu, w tym pozyskiwanie drewna jest zatem procesem produkcyjnym, który obejmuje świadome działania człowieka mające na celu wytworzenie możliwie najlepszego surowca drzewnego.

W ciągu całego procesu odnowienia lasu, od momentu wycięcia starego - dojrzałego drzewostanu, poprzez odpowiednie przygotowanie gleby, posadzenie sadzonek, bądź wykorzystanie naturalnego obsiewu, poprzez wszystkie etapy rozwojowe leśnicy pielęgnują i gospodarują lasem.

W początkowej fazie rozwoju – na etapie uprawy dbają o to, by ograniczyć konkurencję ze strony chwastów oraz gatunków niepożądanych, które ze względu na swoją dynamikę wzrostu i ekspansywność stopniowo będą wypierać pożądane gatunki drzew. W miarę wzrostu drzewostanu zmieniają się zabiegi w nim wykonywane. Dużą rolę zaczyna odgrywać selekcja, osobniki o niepożądanym pokroju są usuwane. Podobnie dzieje się z drzewami, które ze względu na swój stan zdrowotny negatywnie oddziaływują na pozostałe. W ramach prowadzenia cięć pielęgnacyjnych o charakterze trzebieży, z drzewostanu usuwane są drzewa niepożądane, w tym te hamujące wzrost pozostałych.

W ramach dbania o jak najlepszy stan zdrowotny lasów, leśnicy wykonują także prace z zakresu ochrony lasu. Wprowadzone na uprawy sadzonki zabezpieczane są przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę, poprzez grodzenia bądź stosowanie środków mających na celu zniechęcenie zwierzyny do dalszego żerowania. Wykładane są także pułapki feromonowe, które mają zwabiać gatunki szkodliwych owadów w celu monitorowania stanu ich populacji, tak aby w razie zagrożenia wzmożonym pojawem szkodnika - gradacji można było odpowiednio wcześnie zareagować i podjąć właściwe działania.

Dzięki pracy jaką leśnicy wkładają w pielęgnację i ochronę lasu możliwe jest zmaksymalizowanie jego przyrostu, zarówno na grubość, jak i na wysokość, co przekłada się bezpośrednio na uzyskanie drzewostanu składającego się z najbardziej wartościowych dla dalszego wykorzystania egzemplarzy gatunków drzew odpowiednich dla danego siedliska, na którym rosną.

Tak wypielęgnowane drzewostany przeznaczane są do cięć odnowieniowych. W zależności od przyjętego schematu cięć, odpowiedniego dla danego siedliska jak i składu gatunkowego, cięcia będą miały różny kształt oraz powierzchnię, od wielkopowierzchniowych zrębów do relatywnie małych gniazd. Pozyskiwanie drewna może odbywać się za pomocą różnych środków począwszy od pilarki spalinowej, kończąc na specjalistycznych, wielooperacyjnych maszynach służących do pozyskiwania surowca drzewnego – harwesterach. Po zakończeniu ścinki drzew i wyrobieniu sortymentów przez drwali bądź operatorów harwesterów, pozyskane drewno zostaje zerwane i ułożone w mygły bądź stosy (mogą być regularne i nieregularne). Tak przygotowane drewno jest mierzone przez leśniczych lub podleśniczych, a następnie odbierane poprzez wprowadzenie do rejestratora wyników pomiarów drewna. Na tym etapie następuje również nabicie na surowcu płytki z numerem sztuki, bądź stosu świadczącej o tym, że drewno zostało pozyskane w sposób legalny i zgodny z przyjętymi zasadami gospodarki leśnej. Dopiero po zakończeniu wszystkich opisanych powyżej czynności drewno może zostać sprzedane – hurtowo, dużym odbiorcom, zawierającym umowy na zakup drewna lub lokalnej społeczności w ramach sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się bezpośrednio u leśniczego.

Należy pamiętać, że leśnicy użytkują las zgodnie z wytycznymi i zadaniami zawartymi w 10-letnich Planach Urządzenia Lasu, w sposób trwały i zrównoważony, a więc taki, który zapewnia ciągłość lasu. Dzięki tak prowadzonej gospodarce, przyszłe pokolenia będą mogły z niego korzystać w takim samym stopniu, w jakim użytkujmy go aktualnie.  Co roku w miejscach usuniętych drzewostanów pojawia się nowe pokolenia lasu. Zalesiane są tez nowe grunty. Takie działania powodują, że powierzchnia lasów w Polsce wbrew pozorom wcale nie spada, lecz nadal rośnie.

 

Materiał opracowano na podstawie artykułu autorstwa Mateusza Machalskiego